AnasayfaKanser Terimler Sözlüğü

Kanser Terimler Sözlüğü

A Harfli Terimler

A HARFİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Adenom:İyi huylu, selim, benign
Adjuvan:Cerrahiye ek verilen kemoterapi
Akit:Allojenik KİT (doku uyumlu vericiden alınan iliğin hastaya verilmesi)
Akut:Hızlı, kısa süreli
Alfa-fetoprotein (ALP):Germ hücreli tümörlere özgü biyokimyasal gösterge
Alopesi:Saç dökülmesi
Alternatif tıp:Tıbben kabul edilmiş tedaviler dışındaki otlar v.s ile tedavi
Analjezik:Ağrı kesici
Anemi:Kansızlık
Anksiyete:Endişe
Anoreksi:İştahsızlık
Antiemetik:Kusma önleyici
Antienflamatuar:İltihap (yangı) azaltıcı
Antioksidant:Oksitlenmeye karşı koruyucu
Aspirasyon:Besin veya sıvının solunum yollarına ve akciğere kaçması

B Harfli Terimler

Benign:İyi huylu, selim, adenom
Beta-human koryonik gonadotropin (BHCG):Germ hücreli tümörlere özgü biyokimyasal gösterge
Biyopsi:Teşhis koymak amacıyla, hücre ve doku örneği alınması. Alınan parçalar mikroskop altında incelenir. Biyopsinin iğne yardımıyla yapılmasına ince iğne biyopsisi adı verilir.
Blast:Hücrelerin olgunlaşmamış anormal şekli
BT (bilgisayarlı tomografi):X ışını aracılığı ile görüntüleme
Büyüme faktörü:Kan değerleri düştüğünde yükseltmek için verilen ilaç

D Harfli Terimler

Destek tedavi:Kemoterapinin yan etkileriyle savaşta kullanılan tedavi (kan ürünü, büyüme faktörü, kusma önleyici v.b. gibi)
Diagnoz:Tanı
DNA:Kromozomlarda genlerin temel yapısı
Düzelme:Tümör gerilmesi, ancak tedavi sonrası başlangıç büyüklüğünün ½‘sinden daha büyük kalması

E Harfli Terimler

Ekimoz:Deride geniş morluklar, kanamalar
Ekstravazasyon:Damar dışına ilaç veya serum sızması
Emboli:Damarı tıkayan pıhtı
Enflamasyon:İltihap, yangı
Evreleme:Vücuttaki yayılımına göre hastalığın derecesinin belirlenmesi

F Harfli Terimler

Folik asit:Hücre çoğalmasında etkili bir vitamin
Fotosansivite:Işığa aşırı duyarlık

G Harfli Terimler

Gamma knife Cyber knife:Küçük bir alanda gama ışınlarını odaklayarak bir çeşit radyoterapi
Gen:Kromozomu oluşturan kalıtım bilgilerini taşıyan yapılar
Gen tedavisi:Kalıtsal hastalıkları gen nakli yaparak düzeltme
Gen testi:Kalıtsal hastalıkları bozuk geni arayarak bulma

H Harfli Terimler

HLA tiplemesi:Kemik iliği nakli için hastadan ve yakınlarından kan alınarak doku grubu antijenlerinin belirlenmesi
Hematolog:Kan bilim uzmanı
Hemogram:Tam kan sayımı
Hiperkeratoz:Deride aşırı kalınlaşıp sertleşme
Hiperpigmantasyon:Deride aşırı pigment yapımı İlerleme Tedavi sırasında hastalık ilerlermesi veya tümörün büyümesi

İ Harfli Terimler

İmmun sistem:Bağışıklık sistemi
İmmunoterapi:Bağışıklığı artırıcı ilaçlar ile tedavi
İnsidans:Sıklık
İntramüsküler (İM):Kas içine
İntratekal (İT):Beyin-omurilik sıvısı içine
İntravenöz (İV):Damar içine
İnvazif:Yayılımcı
İyileşme (şifa):Hastalık bulgularının tümü ile görülmediği sürenin en azından 5 yılı aşması

K Harfli Terimler

Karsinojen:Kanser yapıcı
Karsinom:Kötü huylu, habis, malign
Kateter:Kanal içine takılan yumuşak slilindir şeklinde alet (idrar kateteri, damar kateteri v.s.)
Kemik iliği aspirasyonu:Kan yapan elemanların görülebilmesi için kemik iliğinden iğne ile örnek alınıp değerlendirmesi
Kemoterapi:Kanserin ilaçla tedavisi
Kit:Kemik iliği transplantasyonu, ilik nakli (AKİT: Allojenik KİT, OKİT: Otolog KİT)
Konstipasyon:Kabızlık
Konvansiyonel tedavi:Bilinen standart tedavi Kortizon, Steroid Tedavide kullanılan bir çeşit hormon
Kromozom:Kalıtım materyeli
Kronik:Uzun süreli, yavaş gelişen

L Harfli Terimler

Laparoskopi, laparatomi:Vücut boşluklarının cerrahi olarak açılarak veya bir boru ile girilerek tetkiki, gerekirse tedavisi
Lenf bezleri:Vücutta savunma hücrelerini üreten bezler
Lenfoma:Lenf sisteminden kaynaklanan kanser türü
Lob:Hodgkin, Hodgkin-dışı (Burkitt, anaplastik, lenfoblastik) Parçalı organlarda bölüm, kısım (Akciğer lopları, Karaciğer lopları vb.)
Lomber ponksiyon:Beyin omurilik sıvısını incelemek için belden iğne ile sıvı alınması
Lökopeni:Akyuvar sayısı düşüklüğü
Lösemi:Kan kanseri. ALL (Akut lenfoblastik lösemi); AML (Akut myeblastil lösemi); KML (kronik miyeloid lösemi)

M Harfli Terimler

Malign:Kötü huylu, habis, karsinom
Metastaz:Kanserli hücrelerin kan-lenf damarları veya komşuluk yoluyla diğer organlara yayılması
Morfin:Kuvvetli ağrı kesici
MR (manyetik rezonans):Mıknatıs ve radyo dalgaları aracılığı ile görüntüleme

N Harfli Terimler

Nodül:Küçük hastalıklı kitle
Nötrofil:Akyuvarların enfeksiyonlara karşı savunmada önemli bir grubu
Nötropeni, febril nötropeni:Akyuvarların bir bölümü olan nötrofil denen parçalı hücrelerin azalması. Bu azalmaya ateş eşlik ediyor ise febril nötropeni adını alır.
Nüks:Tekrarlama, relaps, rezidiv

O Harfli Terimler

Okit:Otolog KİT (hastanın kendisinden alınan iliğin kemoterapi sonrası kendisine verilmesi)
Onkolog:Kanser bilim uzmanı
Opioid:Uyuşturucu ilaç
Oral:Ağız yolu ile
Özofajit:Yutak iltihabı P53 geni Tümör baskılayıcı gen. Etkisiz kalması tümör oluşumunu artırır.

P Harfli Terimler

Palyatif:Kesin çözüm getirmeyen, geçici yarar sağlayan
Parasetamol:Bir tür ağrı kesici
Parsiyel remisyon:Tümör boyutlarının ilk boyutlarından en az ½’den fazla küçülmesi
Patolog:Kanserli dokuyu inceleyip tanı koyan bilim adamı
Perfüzyon:Sıvının damar yolu ile verilmesi
Periferik:Kan yayması Kan hücrelerinin çevre kanından alınıp, boyanıp mikroskopta incelenmesi
PET tarama (pozitron emisyon tomografisi):Bir nükleer tıp yöntemi ile bilgisayarlı tomografinin birlikte değerlendirilmesine dayanan görüntüleme yöntemi. Bazı tümörlerin tanı ve takibinde değerlidir.
Peteşi:Noktavi deri kanamaları
Pnömoni:Zatürrie proflaktik koruyucu
Prognoz:Hastalığın nasıl ilerleyeceğini ve iyileşme ihtimalini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Prognoz aynı hastalığı olan çok sayıdaki hastanın değerlendirilmesi ile belirlenir.

R Harfli Terimler

Radyoterapi:Kanserin ışınlar ile tedavisi
Refrakter hastalık:Kanser tedaviye dirençli olması durumu
Remisyon:Hastalığın belirti ve bulgularının geçici veya sürekli olarak ortadan kalkması

S Harfli Terimler

Sarkoma:Bir çeşit bağ dokusu kanseri
Semptom:Belirti
Serebral, kranial:Beyine ait
Sintigrafi:Radyoizotop enjekte edilerek görüntüleme
Sistemik hastalık:Tüm vücudu ilgilendiren veya vücuda yayılmış hastalık
Stabil hastalık:Tedavi sonrası hastalığın iyileşmeme veya kötüleşmeme, aynı kalma durumu
Steroid:Kortizon Tedavide kullanılan bir çeşit hormon
Stomatit:Ağız yarası
Subkutan (SC):Derialtı
Sürvi:Sağkalım
Şok:Ani fizik veya bilinç durumu bozukluğu

T Harfli Terimler

Transplantasyon:Organ nakli
Tümör, Ur, Neoplazma:Hücrelerinin kontrolsüzce gereğinden fazla çoğalarak oluşturdukları iyi ya da kötü huylu kitle
Tümör marker:Tümör belirleyici, gösterge (AFP, CEA gibi)

U Harfli Terimler

US Ultrasonografi:Ses dalgaları aracılığı ile görüntüleme

VAKIF HESAP BİLGİLERİ

Bağışta bulunabileceğiniz hesap bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir.

Akbank T.A.Ş. Nispetiye Şubesi-İstanbul
Hesap No: 0052000 IBAN No: TR39 0004 6003 9688 8000 0520 00
T. Halk Bankası A. Ş. Levent Şubesi - İstanbul
Hesap No: 16000004 IBAN No: TR50 0001 2009 8600 0016 0000 04
İş Bankası Levent Şubesi - İstanbul
IBAN No: TR97 0006 4000 0011 0354 0404 06

İLETİŞİM

Nispetiye Mah. Yücel Sok. No:6 34340 Levent - BEŞİKTAŞ / İST
Tel : + 90 212 278 83 41 Fax: + 90 212 325 11 18

 / TurkiyeKanserleSavasVakfi

 / kanserlesavasvakfi

© 2021 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır